Teemat

Keskustan ryhmäpuheenvuoro, Kaarina Suhonen

Arvoisa puheenjohtaja, Hyvät valtuutetut

Tänä vuonna talousarvioprosessi on ollut erilainen monella tapaa. Talousarvion valmistelu on tapahtunut pitkälti yhdistymishallituksessa ja sen valmistelu on tehty vahvassa yhteistyössä Nastolan valtuutettujen kanssa. Koko valmistelua on leimannut vahva tahtotila yhteisestä tulevaisuudesta, jolloin myös yhteistyöhön ja tiedonkulkuun on panostettu. Valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat saaneetkin hyvää palautetta yhdistymishallituksen toiminnasta talousarvion osalta. Talousarviossa näkyvin osa on poliittinen vuoropuhelu, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa, että onnistuneen päätöksenteon taustalla on myös hyvä virkamiesvalmistelu ja tiedonkulku sekä luottamushenkilöiden että viranhaltijoiden välillä.

Ensi vuoden talousarvion valmistelussa on noussut selkeästi kolme asiaa ylitse muiden: Perusopetuksen palveluverkko - erityisesti keskustan osalta, joukkoliikenne ja perusterveydenhuolto.

Keskustan valtuustoryhmää on eniten keskusteluttanut lasten ja nuorten asiat. Erityisesti jo viime vuonna kävimme keskustelua Keskustan palveluverkosta opetustilojen uudelleen järjestelyjen osalta. Nyt Tiirismaan koulun sisäilma-ongelma vahvisti sen, että ratkaisuja on tehtävä nopeasti. Etenkin Harjun ja Tiirismaan koulun osalta tulee olla suunnitelma, miten edetään. Päättämättömyys ja asian siirtäminen ensi vuodelle pysähdyttäisi virkamiesvalmistelun, mikä olisi vahingollista. Tämän hetkisen tiedon mukaan Tiirismaan korjausaste on 60%. Mikäli korjausaste kuitenkin kasvaa tutkimusten edetessä, niin silloin on arvioitava uudelleen peruskorjauksen ja uudisrakentamisen välillä. Kaupunginhallituksen tuleekin saada tilannetietoa koko ajan arviointityön etenemisestä. Päätöksenteon taustalla kummittelee meillä kaikilla edelleen Launeen peruskorjauksen epäonnistuminen, jota emme enää suostu kokemaan.

Olemme valmiita hyväksymään myös Tiirismaan, Lotilan ja Harjun koulun hallinnollisen yhdistämisen, mikäli se mahdollistaa oppilaiden joustavan opetuksen suunnittelun sekä resurssien tasaamisen. Nastolan osalta pidämme positiivisena perusopetuksen tuntimäärän kasvua. Lahdessa joudumme toisaalta harmillisesti kasvattamaan perusopetuksen ryhmäkokoja, mutta kohtuuden nimissä on todettava, että tämän ratkaisun kanssa voitaneen elää, ja ettei kaikkea voi saada.

Lahti tulee investoimaan tulevaisuudessa kaikissa ilmansuunnissa koulujen ja päiväkotien peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen merkittäviä summia, mitä on pidettävä ykkösasiana. Lasten ja nuorten määrä kasvaa ennusteiden mukaan sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Monitoimitalojen toimivuudesta saadaan tarkempaa tietoa tulevien investointien pohjalle, sillä mm Kivimaalle suunnitellaan uudisrakentamista ja mahdollisen Ali-Juhakkalan koulun siirtoa.

Päivähoito ja esiopetus on siirretty muutamien koulujen yhteyteen, josta toivotaan olevan lisähyötyä sekä lapsille että henkilöstön joustavalle käytölle. Seuraamme valtuustoryhmänä myös mielenkiinnolla, miten yksityisen hoidon kuntalisän korottaminen lisää yksityisiä päiväkoteja alueella. Tämä on valtuuston yhteinen tahtotila johon päädyttiin jo viime vuoden talousarvioesityksessä. Harjun koulun käyttö ratkeaa lopullisesti ensi keväänä, kun varmistumme siitä, miten piha ja tilat soveltuvat pienten lasten toimintaan.

Joukkoliikennettä on kehitetty voimakkaasti lisäämällä vuoroja ja muokkaamalla reittejä. Käyttäjämäärissä on saatu n 6.6% kasvu, mutta joukkoliikenteen käyttäjiä tulee saada vieläkin lisää, jotta joukkoliikenteeseen kohdistetut satsaukset saadaan tuottamaan. Mikäli käyttäjämääriä halutaan lisää, niin lippujen hintojen on pysyttävä maltillisina, eikä vuoroja voi merkittävästi karsia. Ensi vuonna on tulossa uusi Waltti -järjestelmä ja toivomme siitä olevan tukea myös lasten ja nuorten joukkoliikenteen lisääntyvälle käytölle, ja heidän lipputuotteidensa hintojen säilyttämiselle korkeintaan nykyisellä tasolla. Sen sijaan aikuisten kuukausilipun hinnan korotus parilla kolmella eurolla ei ole ongelma. Aikaisemmin taisteltu lastenvaunujen ilmaismatkat ja pienten lasten maksuttomuus saavat myös varauksettoman tukemme.

Ryhmänä tervehdimme Ilolla esitystä siitä, että lasten ja nuorten liikuntapaikkojen vuokria päätettiin alentaa. Yhdistymistilanteessa Lahden vuokrataso olisi myös monelle nastolalaiselle seuralle taloudellisesti ikävä yllätys. Tämän lisäksi toivotaan tulevan aluelautakunnan myös tukevan päätöksillään Nastolan alueella lasten - ja nuorten liikuntaharrastuksia. Yhdistymisprosessin aikana on nostettu useasti esille juuri hyvien käytäntöjen vaaliminen molemmista kunnista. Lasten ja nuorten liikkumisen tukeminen tulisikin olla yksi pitemmän aikavälin tavoitteista.

Myös aikuisten terveysliikuntaa on tuettu Nastolassa mallikkaasti. Jokainen kuntalainen voi edullisella vuosimaksulla osallistua erilaisiin kunnan järjestämiin liikuntaryhmiin ja sitä kautta pitää itsestään hyvää huolta. Valtakunnallisesti on puhuttu paljon, että ihmisten tulisi ottaa vastuuta nykyistä enemmän omasta terveydestään. Kuitenkin sen tukemiseksi kunnissa on tehty melko vähän. Lahdessa panostaminen on tapahtunut lähinnä ikäihmisten liikuntatottumusten lisäämiseen, huomioimalla eläkeläisryhmiä ja tukemalla ikääntyneiden ryhmätoimintaa. Myös Pajulahden erilaiset liikuntapaikat ja opiskelija yhteistyö mahdollistavat uusia toimintamahdollisuuksia uudelle Lahdelle.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa meillä on koko ajan kehitettävää perusterveydenhuollon vahvistamiseksi. Isona investointina on pääterveysaseman rakentaminen nykyisen Lahden kaupunginsairaalan tiloihin. Sosiaali- ja terveystoimiallakin palveluverkon tarkastelu on varmasti edessä, mutta päätökset liittyvät osaksi tulevaa hyvinvointikuntayhtymän toteutumista. Tärkeintä on nyt saada vahvistettua perusterveydenhuoltoa ettei erikoissairaanhoidon kulut kasva hallitsemattomasti. Yhdistymishallitus teki siinä oikein, että siirsi erikoissairaanhoidosta rahaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin.

Yhdistyssopimus on antanut hyvän pohjan niin talouden kuin toiminnankin suunnittelulle. Vaikka talous on ollut yhtenä keskeisenä tavoitteena, niin mielestäni on saatu aikaiseksi kohtuullisen hyvä kokonaisuus. Ei pidä väheksyä tulevaisuuden poliittisen päätöksenteon kannalta nykyistä hyvää työilmapiiriä. Palveluiden uudistaminen ja kehittäminen tulee jatkua tulevaisuudessakin. Edellä mainittujen lisäksi Nastolan ja Lahden yhdistyminen avaa uusia mahdollisuuksia maakäytön, liikenteen ja yhdysrakenteen kehittämisen osalta. Toivottavasti hyvin alkanut alueellinen kehittämistyö tuo positiivista imua Lahteen ja kauan odotettu asukasmäärän kasvukin käynnistyy. Tarvitsemme asukkaiden lisäksi työpaikkoja, joita vetovoimaiset kaupungit ovat pystyneet luomaan. Meidän päättäjien vastuulla onkin tämän vetovoimaisuuden ylläpitäminen.

Näillä painotuksilla ja päätöksillä Keskustan valtuustoryhmä on valmis hyväksymään Lahden kaupungin talousarvioesityksen vuodelle 2016.

Suosittelemme