Teemat

Demareiden ryhmäpuheenvuoro, Jarkko Nissinen

SDP:N RYHMÄPUHEENVUORO 2016 talousarvio

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut kokousta seuraavat!

Vanhan Lahden SDP:n vaaliohjelman kolme pääteemaa ovat: Työ, oikeudenmukaisuus ja turvallisuus. Keskityn aluksi työhön ja oikeudenmukaisuuteen.

Myös Nastolassa ovat sosialidemokraattiset arvot korkeassa kurssissa, myös kuntalaisten kannatuksella mitaten,

TYÖ: TYÖLLISTÄMINEN JA ELINVOIMA

Työllisyys ratkaisee kaiken. Lahtelaisilla pitää olla riittävästi työtä riittävän usealla, jotta saamme kerättyä riittävät veroeurot yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta toteuttavien palveluidemme rahoittamiseksi.

Työllistämisen osalta talousarviossa on ollut riittävät määrärahat ottaen huomioon kunnallistalouden kokonaistilanne. Työllistämisellä pidetään yllä ja parannetaan ihmisten työkykyä. 1990-luvun laman keskeisimpiä opetuksia oli, että pitkittyvä toimettomuus johtaa liian usein pysyvään työmarkkinoilta syrjäytymiseen.

On panostettava voimakkaasti yksityisen sektorin uusien työpaikkojen syntymiseen ja vanhojen säilyttämiseen. Tämä on menestymisen tai taantumisen ratkaiseva kysymys!

Kesäkuussa 2014 vanhan Lahden valtuusto hyväksyi Työllisyys- ja elinvoimaohjelman. SDP oli tässä aloitteellinen ja kyseinen ohjelma muodostaa työllisyyspolitiikkamme selkärangan myös yhdistetyssä Lahdessa.

Lahti ja Nastola yhdistyvät vuoden vaihtuessa, jolloin strategiaa ja elinkeinostrategiaa on syytä päivittää. Keskeiseksi osaksi työllisyysohjelmaa oli suunniteltu edellisellä eduskuntakaudella kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit INKA -hanke.

Nyt maamme hallitus on muuttunut ja isojen kaupunkien kasvupolitiikan työkalupakki on kärsinyt rajusta harvennuksesta. Tämä on iso tappio Lahdelle. Valittamisen sijaan on todettava että kaupungin oman elinvoima ja työllisyyspolitiikan painoarvo on entistä korkeammalla. Palataan tähän alkuvuodesta elinkeinostrategian merkeissä.

OIKEUDENMUKAISUUS

Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja turvallisuus vaativat toteutuakseen tasa-arvoiset kuntapalvelut. Taloustilanne yhdistettynä Sipilän-Soinin ja Stubbin oikeistolainen hallitus haastaa päätöksentekijöiden käsityksen yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta.

Valtio on luvannut kaventaa kuntien tehtäviä. Kuntapäättäjien on sopeutettava palvelutuotantoa käytettävissä oleviin euroihin parhaan kykynsä mukaan.

Tehtäviä tulisi kaventaa, mutta toteutus sisältää erittäin kyseenalaisia arvovalintoja. Esimerkkeinä lapsiperheisiin kohdistuvat päivähoitomaksujen korotukset tai työttömän vanhemman perheiden rajoitetun päivähoito-oikeuden toimeenpano.

SIVISTYS

Subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan jatkossa 20 tuntiin viikossa. Vastuu tätä laajemmasta varhaiskasvatuksen tarpeen osoittamisesta kuuluu lapsen huoltajille. Osalla työttömistä on työ- ja toimintakykyä alentavia sairauksia ja psykososiaalisia ongelmia. Tämmöisiä perheitä on laskennallisesti vähintään useita kymmeniä, kenties toistasataa.

Tämä tulee huomioida päivähoito-oikeuden rajaamista koskevissa suunnitelmissa paikallisella tasolla Jos ja ilmeisesti kun Sipilän-Soinin-Stubbin hallitus ei sitä tee, niin meidän, arvoisat valtuutetut, on se tehtävä! Tässä on iso vastuu sivistyslautakunnalla.

Tasa-arvo varhaiskasvatuksessa on uhattuna myös ryhmäkoon kasvattamisella. Paikallisella tasolla päivähoito-oikeuden rajaamisen tai ryhmäkoon kasvattamisen vaikutuksia on seurattava tarkasti ja reagoitava tarpeen mukaan. Koulupuolella ryhmäkoot kasvavat myös.

Mikä on ex-opetusministeri Krista Kiurun ja Sanni Grahn-Laasosen luokkakoon ero? Se on ainakin yksi oppilas. Ylimääräiset valtionosuudet ovat kohta enää muisto vain. Tämä on haaste lähtökohtien tasa-arvolle. Sille että perhetaustasta huolimatta turvaamme lapsille mahdollisimman tasa-arvoiset mahdollisuudet yhteiskuntamme jäseninä!

Tämä tuo osaltaan lisäpaineita kouluverkon tarkasteluun. Seinistä tinkimällä tarvitsee tinkiä vähemmän opetuksesta, mutta tarvitsee kuitenkin tinkiä tuntikehityksestä.

Nastolan osalta hynttyiden yhteen laittaminen tietää parannusta. perusopetuksessa opetuksen määrää lisätään Lahden tasolle syksystä 2016 alkaen ja tulee olemaan.

Turvallinen kouluympäristö tarkoittaa myös toimimista sisäilmaongelmien korjaamiseksi. Tämä on ollut yhteinen linjamme. Asiantuntija rooli kannattaa kuitenkin jättää asiantuntijoille.

Liikunnan osalta nuorten harjoitusvuorojen hintojen kavennus on erittäin tervetullut! Työkalut paikallisella tasolla ovat kuitenkin rajalliset. On seurattava vaikuttaako päivähoito- ja muiden maksujen korotukset perheiden mahdollisuuksiin antaa lasten harrastaa.

Toivottavaa on myös että edullisemmat harjoitusvuorot johtavat edulliseen harrastamiseen, eikä seurojen hallinnon paisumiseen. Nastolassa junioriseurojen taksat ovat haaste, mutta luotetaan aluejohtokunnan kykyyn allokoida resursseja riittävästi. Talousarvioon lisättiin yhdistymishallituksessa tavoite saada seurat kouluille liikunta enenevässä määrin.

Kirjastot. SDP:lle kirjastojen asia on hyvin tärkeä. Sitä todisti jo vahva roolimme Liipolan ja Jalkarannan kirjastojen väliaikaisten tilojen turvaamisessa vuonna 2013. Meinasi nimittäin virkamiehiltä unohtua väliaikasitilat. Kirjastopalveluja on oltava saatavilla muuallakin kuin keskustassa. Myös kirjastopalveluiden tulee kehittyä. Rohkaisevia kirjauksia on sisällytetty talousarvioon itsepalveluun liittyen. Keskustelu on edennyt juupas-eipäs tasolta ja hyvä niin.

Kulttuuripuolella suurin haaste tulee tiloista. Teatteri on iso ja käyttökulut isot. Museollakin tiloihin menee iso osa kasvavasta budjetista prosentuaalisen kasvun ylittäessä yleisen menokurin.

On muistettava että kulttuurista leikkaamalla ei taloutta pelasteta. Toisaalta kysymys on oikeudenmukaisuudesta suhteessa peruspalveluihin. Innokkaimmista laitoskulttuurin vastustajista huolimatta kulttuurin alasajo ei ole suunnitelmissa, vaan linja on tällä valtuusokaudella käännetty orkesterin ja teatterin menojen hallittuun karsintaan.

SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI

Sosiaali- ja terveystoimessa SDP oli tyytyväinen kun jo kaupunginjohtajan esityksessä lisättiin määrärahoja toimialalle. Kaupunginhallitusvaiheessa saimme ajettua lääkäriresurssien vahvistusta siten että avopalveluiden lääkärin vastaanotolle pääsyn enimmäisajan tavoitteeksi kirjataan nyt 14 vuorokautta 21:n sijaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat olleet murroksessa kaupungin Sote 2015 -linjausten myötä. Toimialalla tilanne on elänyt ja kehittynyt. SDP:n valtuustoryhmä ymmärtää että toimintoja on välttämätöntä uudistaa, mutta samalla päättäjien tulee valvottava päätösten vaikutuksia palveluiden oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tässäkin on korostettava toimialan lautakunnan vastuullista roolia ikään kuin puun ja kuoren välissä: kustannusten kasvua on hillittävä ja oikeudenmukaiset palvelut turvattava.

Laadukas ja tasa-arvoinen terveydenhuolto on oikeudenmukaisuuden kannalta yhteiskunnan tärkein asia. Oma tärkeä lukunsa on erikoissairaanhoito. Se on kaupungin tärkein yksittäinen kohta talousarviossa niin palveluiden kuin talouden osalta. Olemme olleet tilanteessa, jossa meillä ei ole varaa erikoissairaanhoidon kustannusten kohoamiseen yli budjetoidun. Edellisenä ja kuluvana vuonna PHSOTEY:n taloudessa on vakautumisen merkkejä. Hyvä niin.

TEKNINEN JA YMPÄRITÖTOIMI

Tekninen ja ympäristötoimialalla on syntynyt pientä vääntöä, kuinkas muutenkaan, bussilippujen hinnasta eli joukkoliikenteen tuesta. Sehän on ”vasta” vähintään neljäs kerta sen jälkeen, kun SDP:n johdolla päätettiin ottaa ns. bruttomallin käyttöön kesäksi 2014.

SDP:lle oli tärkeä lieventää painetta kuukausilipun hinnan nostoon. Tässä taloustilanteessa lippujenhintoja ei voi jäädyttää, mutta kuoppakorotukset ovat tasa-arvonäkökulmasta mielestämme aivan liikaa. Yksityiskohdat jäävät lautakunnalle.

Kismittää myös uuden joukkoliikennemallimme arvostelu. On kuulemma nähty vajaita jopa tyhjiä busseja! Pitäisikö samojen ”viisaiden” ehdottaa myös kunnallisen rakentamisen lopettamista, jos kohteesta poispäin on nähty liikkuvan tyhjä maansiirtoauto?

Bussiuudistus on sujunut taloussuunnitelmien mukaisesti. Suhtaudutaan yhdessä luottavaisesti jatkoon.

Tulevana vuonna selvitämme kaupungin liittymisen HSL-alueeseen. Se on unelma. Selvitystyö ja neuvottelut ratkaisevat onko meillä varaa unelmaamme. Olisihan se hienoa, jos tulevaisuudessa Uudestakylästä, Nastolasta tai Villähteeltä voisi mennä Z-junalla pääkaupunkiseudulle työhön ja ottaa vielä HSL-hintaisen jatko-oikeuden radan varrelta työmaalle. Se houkuttelisi muuttajia pääkaupunkiseudulta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, vielä muutama sana taloudesta, talousarvioprosessista ja omistajaohjauksesta!

TALOUDESTA JA TALOUSARVIOPROSESSISTA

Yleinen taloustilanne haastaa valtuuston. Yhdistymissopimus on antanut selkeät linjaviitat talousarvion rakentamiselle. Yhdistymishallitusta ja talousarviota on kritisoitu aiheetta ja aiheesta.

Tiukka taloudenpito määriteltyine menokasvuineen on ollut yhdistymissopimuksen velvoite, ei yhdistymishallituksen oma päähänpisto.

Sen sijaan vanhan Lahden tai Nastolan lautakuntien jääminen talousarviovalmistelussa totuttua pienempään julkiseen rooliin on ollut virkajohdolta kyseenalainen linjaus. Kaikki tieto ei asu yhdistymishallituksessa.

Tämän erheen paikkaaminen on haastanut SDP:n valtuustoryhmän hankkimaan tietoa lautakuntien jäseniltä ja virkamiehiltä riittävän kokonaiskuvan saamiseksi.

Taloudenpidossa SDP on valmis talkoisiin, jos kanssamme suostutaan neuvottelemaan. On suostuttu. Olemme Lahdessa hallitusvastuussa ja se velvoittaa. Yhteistyö mitataan kumppanien kunnioittamisella ja teoilla, puolin ja toisin.

INVESTOINNEISTA

Vanhan Lahden valittu linja koulujen ja päiväkotien korjaamisesta on ollut kannatettava. Peruspalvelut on turvattava, mutta sen lisäksi on myös panostettava kehittämiseen.

Keskustaan on tehtävä aidosti toimiva ja viihtyisä kävelyalue. Tässä SDP on jossain määrin ollut mukana mm. keskustan liikennejärjestelyjen osalta. Nyt on seuraavien askelten vuoro.

Puheenjohtaja, arvon valtuutetut!

SDP on kaupunginhallituksen talousarvioesityksen talouslukujen takana.

Suosittelemme