Lahesta

Yrittäjiltä viisi toivetta kaupungille

Myös keskustapysäköinti nousi esille paikallisille yrittäjille tehdyssä pikakyselyssä. Lukuisat keskusta-alueen yrittäjät toivovat iltapysäköinnin palauttamista entiselleen järjestelyyn, sillä iltapysäköinnin maksut vaikuttavat suoraan asiakasmääriin. Kuva: Aku Isotalo

Lahden kaupungin uuden valtuustosopimuksen tavoitteena on tehdä Lahdesta Suomen yritysystävällisin kaupunki. Päijät-Hämeen Yrittäjät kysyi Lahden ja Nastolan Yrittäjien jäseniltä käytännön neuvoja tavoitteen saavuttamiseksi. Yrittäjät vastasivat yhteen avoimeen kysymykseen: Millä käytännön toimilla kaupunki voi saavuttaa tavoitteen olla Suomen yritysystävällisin kaupunki? Vastauksissa nousi esille seuraavia näkökulmia.

1. Lupa-asioinnin sujuvuus helpottaa yrityksen kasvua

Erityisesti teollisuus- ja rakennusalanyritykset painottivat nopean lupa-asioinnin merkitystä. Lupien hakemisessa yritykset korostavat käsittelynopeuden lisäksi avoimen ja vuorovaikutteisen asiakaspalvelun merkitystä. Lupien käsittely tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa nopeuttaisi lupaprosessia sekä vähentäisi molemminpuolisten väärinymmärrysten riskiä.

2. Tonttitarjonta ja hinnat vaikuttavat sijoittumiseen

Lahden kaupungin pk-yrityksille soveltuvien tonttien tarjonta ja vuokrahinnat vaikuttavat sijoittumisintoon. Nykyisellään yritystonttien koko ja hinta koetaan suureksi, minkä lisäksi rakentamisvelvoitteita pidetään yritysten investointihalukkuuden kannalta tiukkoina. Yrittäjät kannustavat myös kaupungin yritysalueiden esiin nostamista ylpeydellä ja opasteiden parantamista.

3. Pysäköintimak-suilla ja liikenne-järjestelyillä merkitystä keskustassa

Lukuisat keskusta-alueen yrittäjät toivovat iltapysäköinnin palauttamista entiseen järjestelyyn, sillä iltapysäköinnin maksut vaikuttavat suoraan asiakasmääriin. Lisäksi keskusta-asiointia helpottaisi lyhytaikainen kiekkopysäköinti sekä autoilijoiden parempi huomiointi keskustan saavutettavuudessa. Yrittäjien toiveissa on myös katuinfran ylläpidon parantaminen etenkin teollisuusalueilla.

4. Yritykset ovat asiakkaita ja asukkaita

Kaupungin palveluasenne nousi monen yrittäjän kommenteissa esiin. Mitä paremmin kaupunki näkee yritykset asukkaina ja tärkeinä yhteistyökumppaneina, sitä helpompi yritysystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä on toteuttaa. Esimerkiksi Ladecin toiminta koettiin jopa erinomaiseksi ja samaa palveluasennetta toivottiin kaupungin organisaatioon.

5. Hankinnoilla voi vaikuttaa elinvoimaan

Yrittäjät toivovat, että kaupunki pystyisi huomioimaan kilpailutuksissaan aiempaa paremmin paikalliset yritykset. Erityisesti pienhankintoihin toivotaan selkeyttä, mikä olisi saavutettavissa pienhankintapalvelun systemaattisella hyödyntämisellä koko organisaatiossa. Yrittäjät ovat huolissaan vuoden vaihteen organisaatiomuutoksen aiheuttamasta lukuisten hankintojen ulkoistamisesta KL Kuntahankinnoille. Moni paikallinen yrittäjä ei pääse osallistumaan kilpailutuksiin tai puitesopimuksiin, kun osa hankinnoista hoidetaan valtakunnallisen toimijan kautta. Hankintaprosessi tulisi tuoda takaisin lähelle paikallisia yrityksiä, jotta elinvoimavaikutukset kohdentuisivat Lahden seudulle.

Suosittelemme