Lahesta

Tässä on Lahden uusi valtuustosopimus

Lahden valtuustoryhmät ovat juuri allekirjoittaneet valtuustosopimuksen, joka ohjaa tulevan vaalikauden toimintaa.  Sopimuksen allekirjoittajina ovat kaikki valtuuston puolueet, mutta ei sitoutumaton  Pro Lahti -ryhmä. Tässä valtuustosopimuksen teksti kokonaisuudessaan.

VALTUUSTOSOPIMUS 2017-2021

VALTUUSTOSOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä valtuustosopimuksella allekirjoittaneet Lahden kaupungin valtuustoryhmät sopivat yhteisistä menettelytavoista Lahden kaupungin poliittisessa johtamisessa ja ilmaisevat yhteisen tahtotilansa kaupungin kehittämisessä kaikkien kaupunkilaisten ja kaupungin tulevaisuuden parhaaksi valtuustokaudella 2017 – 2021. Valtuustosopimus muodostaa yhdessä Lahden kaupungin strategian kanssa kaupunginvaltuuston keskeisen johtamisen välineen. Kaupungin huhtikuussa 2016 hyväksytty strategia uudistetaan huhtikuuhun 2018 mennessä.

Allekirjoittaneet valtuustoryhmät asettavat tavoitteeksi kaikki ryhmät käsittävän valmistelun tässä valtuustosopimuksessa kuvatun toimintamallin pohjalta ja mahdollisimman suuren yksimielisyyden valtuustokauden keskeisimmissä asioissa. Ryhmät korostavat rohkeitten ja ennakkoluulottomien ratkaisujen tarvetta kaupungin palveluiden järjestämisessä ja kaupungin elinvoiman ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoutuvat lisäksi siihen, etteivät ne julkaise tai levitä ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä lietsovia näkemyksiä mitään ihmisryhmää kohtaan. Lisäksi ryhmät lupaavat puuttua kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen.

TOIMINNAN PERIAATTEET

Paikkajaon perusteet

Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielimien kokoonpanot noudattavat valtuuston vaalien jälkeisen kokoonpanon mukaista suhteellisuutta ryhmien välillä. Yksittäistapauksissa ryhmät voivat keskenään sopia tästä poikkeamisesta.

Suurin ryhmä saa valita ensimmäisenä haluamansa luottamushenkilöpaikan, toiseksi suurin toisena.

Teknisiä vaaliliittoja toimielinten nimeämisessä ei käytetä.

Ryhmien välistä laajaa yhteisymmärrystä edellytetään kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan henkilöistä.

Ryhmät päättävät, että tämän sopimuksen mukainen suhteellisuus toteutuu myös vaalikauden aikana mahdollisesti tapahtuvien puoluevaihdosten jälkeen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Yhtenä kaupunkina toimiminen ja hallinnon virtaviivaistaminen

Sote-uudistuksen jälkeisen kunnan on toimittava todella yhtenä kaupunkina siten, että palveluiden rajapintoja madalletaan, hallintoa virtaviivaistetaan, päällekkäisyyksiä poistetaan ja toimintaa tehostetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto seuraa ja ohjaa kehittämistä.

Kaupungin kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan keskeisenä tavoitteena huomioon kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta kehitetään siten, että yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu laajasti.

Nuorisopalveluiden vaikuttavuutta lisääviin toimenpiteisiin panostetaan. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja päihdetyötä kehitetään yhdessä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, kolmannen sektorin toimijoiden, sivistystoimen ja poliisin kanssa.

Kaupunki vahvistaa laaja-alaisesti vuorovaikutteisuutta, osallisuutta, kaupunkilaisten oma-aloitteisuutta ja lähidemokratiaa hyödyntäen aluejohtokunnan toiminnasta ja muusta vuorovaikutustoiminnasta saatuja kokemuksia.

Joukkoliikennettä kehitetään hyödyntäen ennakkoluulottomasti uusia älykkäitä ratkaisuja siten, että se palvelee tehokkaasti yhä suurempaa osaa lahtelaisista ja muodostaa yhdessä kevyen liikenteen kanssa toimivan vaihtoehdon yksityisautoilulle.

Kaupungin houkuttelevuuden ja elinvoiman kasvattaminen

Valtuusto panostaa investointeihin ja hankkeisiin, joiden kautta kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa kasvatetaan ja työllisyyttä parannetaan. Tavoitteena on olla Suomen yritysystävällisin kaupunki. Työllisyysohjelman päivitys sisältäen nuorisotakuuta koskevat toimenpiteet tehdään keväällä 2018 siten, että tulokset ovat seuraavan vuoden talousarviosuunnittelussa käytettävissä. Ohjelman tulee sisältää konkreettisia esityksiä työllisyyden parantumisesta laajasti ottaen. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain.  Tavoitteena on, että Lahden työllisyysaste paranee valtakunnallista keskiarvoa nopeammin, ja että tuloksiin päästään kaupungin oman elinkeinopolitiikan keinoin.

Eteläinen kehätie luo uudenlaista mahdollisuutta kehittää radanvarren aluetta. Kaupunki panostaa vahvasti edunvalvontaan. Kaupungin tavoite 1 % väestönkasvusta edellyttää kasvun edellytysten turvaamista ja mm. vetovoimatekijöiden kasvattamista. Kaupunkialueen kehittämisessä huomioidaan kuntien yhdistymisen tuoma ja arvokas monimuotoisuus kiinnittäen erityishuomiota radanvarren, Rakokiven ja koko Nastolan nauhataajaman kehitykseen yhdistymissopimuksen mukaisesti.  Kaupunkikeskustan elävöittämisen varmistamiseksi käytetään mittareita, joilla kaupunkikeskustan vetovoimaa voidaan mitata ja konkreettista kehitystä seurata.

Maakuntauudistuksessa Lahden kaupungin asemaa vahvana keskuskaupunkina vahvistetaan. Kaupungin yliopistostatusta sekä korkeakoulujen asemaa elinkeinotoiminnassa vahvistetaan ja tehdään aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Omistajaohjausta kehitetään edelleen. Kaupungin tilaohjelmalla saavutetaan strateginen ote tilojen hallinnasta – tavoitteena terveet koulut ja päiväkodit.

Kaupunkikonsernin hankintamenettelyjä kehitetään siten, että paikallisen pienyrittäjyyden, yritysten innovaatiotoiminnan ja työllisyyden tarpeet sekä ympäristö- ja ilmastonäkökohdat otetaan systemaattisesti huomioon.

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talouden tasapaino ja velkaantumisen hillitseminen

Valtuusto sitoutuu talouden tasapainottamiseen tähtääviin toimenpiteisiin valtuustokauden aikana. Yhdistymissopimuksessa mainittuihin talouden tavoitteisiin sitoudutaan. Kaupungille tehdään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä talouden tasapainottamisohjelma ja konkreettinen palveluverkko-, vetovoima - ja kehittämisinvestoinnit kattava investointiohjelma vuosille 2018 – 2022. Kaupungin tulosta parannetaan tasaisesti siten, että tulos vuonna 2022 riittää kattamaan nettoinvestoinnit. Maan hallituksen linjausten mukaisesti kiinteistöveron korotusta tarkastellaan yhtenä talouden tasapainottamisen keinona. Mahdollisista veromuutoksista pyritään sopimaan kaupunginhallituksessa ja valtuustoryhmien kesken mahdollisimman yksimielisesti.

POLIITTISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamista jatketaan valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan johdolla. Työssä otetaan huomioon maakuntahallinnon mahdollisen käynnistymisen tuomat tarpeet ja pidemmän aikavälin tavoitteet poliittisen johtamisen vahvistamiseksi.

VALTUUSTOSOPIMUKSEN ARVIOINTI

Sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain valtuuston seminaarin yhteydessä valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksen ohjaaman valmistelun pohjalta.

SOPIMUKSESTA IRTAANTUMINEN

Tästä sopimuksesta voi erota ilmoittamalla kirjallisesti kullekin sopimuksen allekirjoittaneelle.

Mikäli valtuustosopimusta ei ole allekirjoitettu toukokuun 10. päivään 2017 mennessä, raukeaa myös paikkajakosopimus.

Lahdessa 10.5.2017

Lahden Sos.Dem. valtuustoryhmä

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lahden Vihreiden valtuustoryhmä        

Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Lahden Keskustan valtuustoryhmä       

Lahden Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Lahden Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Suosittelemme